Puznówka

Podajemy garść informacji o wsi Puznówka (w układzie chronologicznym). Zwraca uwagę, powtarzające się nazwisko Górskich i Bielinki.

Fragment mapy taktycznej Polski 1937

Gazeta Warszawska, 18 maja 1821, nr 79

Gazeta Warszawska, 26 kwietnia 1838, nr 111

Dziennik Poznański, 1 września 1863, nr 198

Wiadomości z Królestwa Polskiego

(…)

O oddziałach wojsk powstańczych krótkie tylko i niedokładne posiadamy wiadomości.

(…)

O potyczce stoczonej na szosie ku Lublinowi okoła Garwolina pod wsią Puznówką, która wedle szumnego raportu Dziennika Powszechnego zakończyła się rozproszeniem oddziałów majora Żychlińskicgo i Jankowskiego, dowiadujemy się od świadków naocznych, że obadwa oddziały po krótkim boju forpoczt, widząc przemoc moskiewską, ze stratą 30 ludzi szczęśliwie się cofnęły. Oddział Żychlińskiego nie ścigany bynajmniej udał się w lewo od szosy do pobliskich lasów, Jankowski zaś party przez Moskali, pomaszerował w prawo i oddział swój na trzy dni rozpuścił, unikając w ten sposób nierównej walki.

Kurjer Warszawski, 26 kwietnia 1886, nr 116b

Gazeta Świąteczna, 8 marca 1925, nr 10

We wsi Puznówce, gminie Parysowie w powiecie garwolińskim, województwie Lubelskiem, spaliły się dnia 18 stycznia 33 zagrody ze zbożem i całym dobytkiem żywym i martwym. Straty wynoszą 300 tysięcy złotych. Pożar wszczął się w zagrodzie Władysława Packa w skutek nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.

Społem, 1 marca 1926, nr 5

Rejestracje spółdzielni

Do rejestru Sądu Okręgowego w Siedlcach, została wciągniętą dnia 16 listopada 1925 r. pod Nr. 224 następująca spółdzielnia: „Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Jedność” w Puznówce z odpowiedzialnością udziałami”. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Puznówka, w gminie Parysów, powiecie Garwolińskim. Członkowie za zobowiązania Stowarzyszenia odpowiadają zadeklarowanymi udziałami. Przedmiotem przedsiębiorstwa jest: zakupywanie hurtowo, przerabianie i wytwarzanie artykułów spożycia, przedmiotów użytku domowego i gospodarczego i odprzedawanie ich detalicznie członkom Stowarzyszenia, a w razie zezwolenia Walnego Zgromadzenia i osobom obcym. Udział wynosi dziesięć złotych, płatny gotówką przy zapisaniu się do Stowarzyszenia. Zarząd stanowią: Władysław Górski, syn Wojciecha, Jan Górski, syn Jakuba i Jan Górski, syn Marcina. Zastępcą członków zarządu jest Stefan Rosłaniec. Ogłoszenia Stowarzyszenia zamieszczane będą w czasopiśmie „Społem” w Warszawie. Zarząd składa się z trzech członków. Oświadczenia woli w Imieniu Stowarzyszenia winny być składane i podpisywane przez dwóch conajmniej członków Zarządu. Zawierane przez Zarząd w imieniu Stowarzyszenia kontrakty w sprawach kupna, sprzedaży, zastawu lub najmu nieruchomości wymagają, uprzedniego zezwolenia Rady Nadzorczej, względnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Walne zgromadzenie powołuje na przeciąg lat trzech jednego zastępcę członków Zarządu.

Wyzwolenie, 26 czerwca 1927, nr 26

Piękna uroczystość.

Wieś Puznówka w powiecie garwolińskim (wojew. Lubelskie) w dniu 28 kwietniu r. b. obchodziła piękną uroczystość: poświecenie nowego domu szkolnego i święto sadzeniu drzew owocowych przy drodze publicznej przez młodzież szkolną i Koło Młodzieży Wiejskiej.

Wieś nasza, składająca się przeważnie z gospodarstw małorolnych, mająca po 6 do 9 morgów ziemi w szachownicy, jest uboga. Trapią nas nieuregulowane jeszcze dotychczas sprawy serwitutowe, a w 1925 roku nawiedził wieś pożar, tak, że prawie większa część domostw poszła z dymem.

Pomimo tej klęski i pomimo biedy, wśród mieszkańców kiełkowała myśl budowy szkoły, bo rozumni ludzie wiedzą, że tylko przez oświatę i przez wiedzę, którą daje dobra szkoła, wydźwigniemy się z niedoli. Wyrazem tego przeświadczenia były czyny: zaczęto krzątać się koło budowy szkoły. Komitet budowy szkoły, składający się ze skrzętnych i rozumnych obywateli: P. Górskiego, J. Górskiego, I. Górskiego, W. Górskiego, S. Santorka, P. Bylinki, Jana Zawadki i czynnego nauczyciela ob. M. Szelonga, mając 17 złotych, dosłownie: 17 złotych pieniędzy zebranych jako składki od gospodarzy i od 2-ch bezrolnych, przystąpił do budowy — zakładając fundamenty pod szkołę. Trudności budowy były wielkie, przeważnie za powoli wpływały pieniądze przyznane od urzędów samorządowych, a nawet musiano kołatać nieraz do różnych drzwi ministerialnych, a stamtąd otrzymać coś trudno…

Lecz trudy i kłopoty zostały pokonane, stanął gmach szkolny, zbudowany z drzewa o 2 klasach do nauki i sali odpoczynkowej, gdzie dzieci swobodnie mogą w czasie pauz gimnastykować i bawić się; na facyjatkach są mieszkania dla nauczycieli.

Poświęcenia dokonał proboszcz z Parysowa w obecności zebranej gromadnie ludności z wiosek Puznówki i Niesadny, oraz inspektora szkolnego z Garwolina, dzieci i nauczycieli.

We wsi Puznówce mieszkańcy rozumieją potrzebę organizowania się i pracę we wspólnej gromadzie, tak, że już jest straż pożarna, sklep spółdzielczy, a młodzież rozumniejsza, zorganizowana w Koło Młodzieży Wiejskiej, prowadzi piękną pracę wychowywania samych siebie na dobrych i rozumnych obywateli Polski ludowej, Polski pracy i sprawiedliwości; czego im nie dała szkoła, chcą sami zdobyć swą własna pracą i samokształceniem. Z inicjatywy tegoż Koła M. w dniu 28 kwietnia od było się też „święto pracy gromadnej” sadzenie drzew owocowych.

K.

Obwieszczenia Publiczne, 10 kwietnia 1929, nr 29

Robotnik, 25 maja 1934, nr 185

Kronika T.[owarzystwa] U.[niwersytetu] R.[obotniczego]

Z DZIAŁALNOŚCI NASZYCH ODDZIAŁÓW

Puznówka w lubelskiem prowadzi sympatyczną działalność oświatowo-kulturalną wśród ludności wiejskiej. W ostatnim okresie sprawozdawczym rozpoczęte prace samokształceniową i wynajęto lokal na świetlicę. Koło samokształceniowe o charakterze społeczno-ekonomicznym zbiera się 2 razy tygodniowo przy udziale 15 członków. Oddział urządził 10 odczytów, posiada bibljotekę własną, nadto korzysta z bibljoteki sejmikowej. Obok bibljoteki istnieje czytelnia pism, a teatr amatorski TUR-a wystawił sztukę „Prawica i lewica”.

Głos Lubelski, 8 listopada 1934, nr 306

Zielony Sztandar, 29 września 1935, nr 64

Jak wyglądały wybory

(…) POW. GARWOLIŃSKI.

„W naszej gminie, Parysów, mało ludzi szło do urn. Np. we wsi Puznówka było 6 osób, na 300 uprawnionych, czyli 2 procent; w Niezadnej glosowały 4 osoby, a w Żelazneji 3. Wszędzie słychać było rozmowy: „sami sobie wystawili posłów — to niech ich sami wybierają!”

Obwieszczenia Publiczne, 8 czerwca 1938, nr 45

Zielony Sztandar, 10 lipca 1938, nr 33

STRASZNY POŻAR.

Ze wsi Puznówka, gm. Parysów (pow. Garwolin), donoszą nam, że dnia 29 czerwca był tam pożar, który zniszczył zabudowanie 30 miejscowym gospodarzom. Straty obliczają na przeszło 100 tys. złotych.

Głos Lubelski, 16 lipca 1938, nr 193

Gazeta Świąteczna, 16 czerwca 1939, nr 25

Artykuł  z Głosu Lubelskiego pobrano z Lubelskiej Biblioteki Cyfrowej. Artykuły z Gazety Świątecznej i Kurjera Warszawskiego pobrano z eBUW. Pozostałe artykuły i mapę pobrano z Polony.

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *