Tablica upamiętniająca obecność ludności pochodzenia żydowskiego w Garwolinie

Dzisiaj wraz z Marcinem Kobusem złożyliśmy na ręce Rady Miasta pismo zwracające się z prośbą o utworzenie tablicy upamiętniającej obecność mieszkańców narodowości Żydowskiej w Garwolinie. Ludność Żydowska stanowiła znaczący odsetek ludności w mieście. Przedwojenny Garwolin to nie były tylko polskie imiona i nazwiska, to także ludzie pochodzenia żydowskiego, który osiedlili się w Garwolinie pod koniec XVIII wieku. Uczestniczyli oni w życiu miasta tak jak Polacy, tak jak my mieszkańcy Garwolina uczestniczymy dzisiaj. Dziś po dawnych sąsiadach zostało bardzo mało śladów, które świadczyłyby o ich obecności. Nie ma bożnicy, która spłonęła w czasie bombardowania, cmentarz żydowski został zniszczony, los ksiąg metrykalnych w których zapisywane były ich dane do dziś nie jest znany. Wyszyliśmy z inicjatywą, aby upamiętnić ich obecność tutaj.

 
[UK] Today, together with Marcin Kobus, we submitted a letter to the City Council asking for the creation of a plaque commemorating the presence of Jewish residents in Garwolin. The Jewish population constituted a significant percentage of the population in the city. The pre-war Garwolin were not only Polish names, but also people of Jewish origin who settled in Garwolin at the end of the 18th century. They participated in the life of the city like the Poles, just like we residents of Garwolin do. Today, after the old neighbors, there were very few traces that would indicate their presence. There is no synagogue that was burned during the bombing, the Jewish cemetery was destroyed, the fate of the record books in which their data was recorded until today is unknown. We raised the initiative to commemorate their presence here.

[Hebrew] 

היום יחד עם מרצין קובוס, הגשנו מכתב לערייה לבקשת הקמה של לוח הנצחה לזכר תושבים יהודים בגרבולין. האוכלוסיה היהודית היתה אחוז משמעותי בתוך אוכלוסיית העיר. לפני המלחמה לא היו רק שמות פולנים בגרבולין אלא אנשים ממוצא יהודי שיתישבו בגרבולין בסוף המאה ה-18. הם השתתפו בחיי העיר כמו הפולנים, כמו שאנחנו, תושבי גרבולין עושים. היום, אחרי השכנים הישנים, יש מעט עקבות שמציינות את נוכחותם. אין בית כנסת כי נשרפה במהלך הפצצה, הבית עלמין הרוס, גורלו של סיפרי רישום איפה שהנתונים שלהם נרשמו, לא ידוע לנו עד היום. הקמנו את היוזמה הזאת כדי לזכור את נוכחותם כאן.

 

 

Aby uświadomić jak dużą grupę mieszkańców Garwolina stanowili Żydzi przygotowaliśmy opracowanie. Zawiera ono dane 1135 dorosłych osób pochodzenia żydowskiego z 2583 dorosłych osób w mieście zamieszkałych w 1927 roku w Garwolinie. Prezentujemy ich imiona i nazwiska oraz ulice. Moglibyśmy też zaprezentować je z polskimi mieszkańcami Garwolina, ale na chwilę obecną ograniczymy się tylko do osób pochodzenia żydowskiego. Nie robimy tego po to by Żydzi próbowali odzyskać przedwojenne domy, utrzymujemy kontakt z wieloma z nich i nikt o tym nigdy nie wspomniał. Robimy to po to by zaznaczyć ich obecność w mieście przez lata przed wojną.

[UK] To realize how large a group of Garwolin’s inhabitants were Jews, we prepared a study. It contains data of 1135 adults of Jewish origin from 2583 adults in a city inhabited in 1927 in Garwolin. We present their names and surnames and streets. We could also present them with the Polish inhabitants of Garwolin, but at the moment we will limit ourselves only to people of Jewish origin. We do not do this so that the Jews will try to regain the pre-war houses, we keep in contact with many of them and nobody ever mentioned it. We do this to mark their presence in the city for years before the war.

[Hebrew]

כדי להבין את הגודל של קבוצת תושבים בגרבולין שהיו יהודים, עשינו מחקר. הוא מכיל נתונים של 1135 מבוגרים ממוצא יהודי מתוך 2583 מבוגרים בעיר גרבולין בשנת 1927. אנחנו מציגים את שמותם הפרטים ושמות משפחתם ורחובות. גם יכולנו להציג אותם עם התושבים הפולנים בגרבולין, אבל כרגע נגביל את עצמנו עם רק אנשים ממוצא יהודי. לא עושים כך בשביל שהיהודים ינסו לקבל את ביתם מלפני המלחמה בחזרה אלא אנחנו בקשר איתם ואף אחת לא הזכיר את העניין. עושים כך כדי לסמן את נוכחותם בעיר שנים רבות לפני המלחמה.

 

 

Nazwiska Żydów z Garwolina w 1927 roku (Surnames of Jews from Garwolin in 1927)

Adergold, Adler, Ajchencwajg, Ajzenberg, Ajzenszlos, Ajzensztajn, Ajzersztajn, Akierman, Altmojd, Anglister, Aufgang, Auslender, Austender, Bagińska, Bagiński, Bajgielman, Bajtel, Barbarz, Becherblut, Bejman, Bekier, Berenholc, Berlewi, Blank, Blas, Blinsztajn, Bluman, Błuman, Borensztajn, Borg, Borowska, Borowski, Braf, Bratsztajn, Braun, Brukarz, Bryf, Bryks, Budelman, Budzyńska, Budzyński, Bursztyjn, Bursztyn, Butka, Celnikier, Chilman, Chochbaum, Cisińska, Cisiński, Cwilich, Cybula, Cymbrowicz, Cymlich, Cytron, Dangot, Danowicz, Dawidson, Dąb, Delewkowicz, Dyner, Edelbaum, Elbaum, Faderman (?), Fajersztejn, Fajgelman, Fajgenbaum, Fajgienbaum, Fajngold, Fajnkind, Fajnpas, Fajnzyn, Fajzen, Fajzylber, Feldman, Figa, Finkielsztajn, Fiszman, Flam, Frydman, Frymer, Fryszer, Fuks, Gąska, Gelman, Gidzburg, Gladsztajn, Glikman, Golcymer, Goldberg, Goldchamer, Goldcymer, Goldsztajn, Gontarska, Gontarski, Gordon, Gotfryd, Grajcar, Grajewer, Grinszpan, Grinsztajn, Groberg, Grosman, Grynfas, Grynglas, Grynszpan, Grynsztajn, Guber, Gurfinkiel, Gurzont, Guterman, Gutfraj, Gutmark, Gutmer, Gutszmidt, Habergric, Hafersztok, Handkan, Heldhendler, Hepner, Herc, Herman, Hermanowicz, Herszfeld, Hipenberg, Hochbergowa, Hohberg, Hopenberg, Hosgiser, Huberman, Icekson, Jabłonka, Jakubowska, Jakubowski, Jedwab, Jedwam, Jontef, Jud, Kapcan, Karpman, Kaufman, Kawer, Kiejzman, Kierszenbaum, Kierszniewska, Kiferbaum, Kirszenbaum, Kirzner, Klajdman, Klajman, Klajnbaum, Klajtman, Klerman, Kogut, Kolin, Kopyto, Kos, Kotkowicz, Kozierow, Kramarz, Kuperman, Lajfer, Laksman, Landau, Langert, Langiet, Latowicka, Latowicki, Lengiet, Lerman, Lewita, Lichtenberg, Listek, Listman, London, Lubliner, Madanes, Majchel, Majcher, Majster, Mandlajn, Mangot, Margules, Matuszewicz, Matys, Medames, Mejnamer, Mendrzejewska, Mendrzejewski, Mendzelewska, Mendzelewski, Mesing, Mikowska, Mikowski, Milgram, Miller, Milsztajn, Minc, Mińska, Miński, Miodowicz, Miodowska, Miodowski, Młotek, Mokobodzka, Mokobodzki, Mokotow, Mokotów, Monachym, Morowicz, Nagielman, Najdowicz, Najhauz, Nejberg, Nirenberg, Nochgield, Ofenchaim, Ofenchajn, Okoń, Orensztajn, Orzeł, Oszlak, Papawer, Perkal, Petkiewicz, Piekarek, Piernik, Próżniak, Pruchnicka, Pruchnicki, Pszonkiewicz, Pytlowicz, Rachwał, Radoszyńska, Radoszyński, Raduszyńska, Raduszyński, Rajflasz, Rajnflasz, Rajs, Raotsztajn, Rapoport, Ratfus, Remplańska, Remplański, Robak, Rochman, Rochwald, Rodberg, Rohman, Romer, Rotberg, Roterman, Rotfark, Rotfus, Rotman, Rotsztajn, Rozenbaum, Rozenberg, Rubin, Rubingier, Rudka, Rynd, Sliwka, Sokołowicz, Sokół, Stodulska, , Stodulski, Szac, Szafersztajn, Szapiro, Szarfarc, Szejer, Szejn, Szlank, Sznycerman, Szpajzman, Szpiro, Sztabowicz, Sztajman, Sztajn, Sztamfater, Sztejn, Szurman, Szwarc, Szwarcsztajn, Szyferman, Śliwka, Światło, Tajchman, Tarangiel, Tenenbaum, Tromer, Trosterman, Tykocinski, Tykocińska, Tykociński, Wajnblud, Wajnblut, Wajncygier, Wampan, Warszawer, Wasercuk, Waserman, Wasernis, Winnicka, Winnicki, Winograd, Winokur, Winokut, Wisznia, Wiśnia, Wolman, Wódka, Wulff, Wulfowicz, Zacharowicz, Zajdenworen, Zamczyk, Zgórznicka, Zgórznicki, Złotykamień, Zylber, Zylberberg, Zylbermel, Zylbermiel, Zylberszpon, Zylberszporn, Zylberyng, Zyngier

 

Rodzina Jontef z Garwolina. Udostępnił David Gedanken. Jontef family from Garwolin. Shared David Gedanken

 

Rodzina Jontef – zdjęcie wykonane w Garwolinie. Górny rząd Dawid Jontef, Matys z Dęblina, Sucher Gedanken. Siedzą: Chaja Jontef, Lejbus Gedaken i Idesa Jontef
Jontef Family – photo done in Garwolin. Top row: Dawid Jontef, Matys from Dęblin, Sucher Gedanken. Sitting: Chaja Jontef, Lejbus Gedanken, Idesa Jontef.

Udostępnił David Gedanken. Jontef family from Garwolin. Shared David Gedanken

Zdjęcie wysłane z Garwolina na pamiątkę przez Chaję w 1934 roku
Picture sent from Garwolin for memory by Chaja in 1934
Udostępnił David Gedanken. Jontef family from Garwolin. Shared David Gedanken

 

Ludność przedwojennego Garwolina z podziałem na ulice w 1927 roku
People of pre-war divided by street in 1927
Analysis prepared by Sebastian Jedrych

 

Żydzi żyjący w 1927 roku w Garwolinie – Nazwisko, imię, rok urodzenia lub wiek / Jews who have been living in Garwolin in 1927 – Surname, name, year of birth or age (przepisała/recopied – Angelina Pawlikowska)

Ulica Czyszkowska (Czyszkowska Street)

Raduszyński Moszek – 1852
Raduszyńska Estera – 1852
Raduszyński Josek – 1896
Raduszyński Rywek – 1899

 

Ulica Krótka (Krótka Street)

Adler Chawa – 25
Lewita Chawa – 36
Monachym Munysz – 31
Monachym Eta – 31
Szafersztajn Aron – 42
Szafersztajn Eta – 42
Frydman Moszek – 31
Frydman Chaja Frajda – 29
Szejer Wulf – 55
Szejer Ela – 31
Szejer Sura – 23

 

Ulica Młyńska (Młyńska Street)

Cwilich Chil – 1890
Cwilich Ruchla – 1886
Młotek Aron – 1896
Młotek Chawa – 1899
Młotek Moszek – 1897
Młotek Szyma – 1867
Młotek Srul – 1902
Szarfarc Szaja – 1887
Szarfarc Sura – 1887
Wajnblud Szloma – 1888
Wajnblud Sura – 1889
Borensztajn Chil – 1896
Borensztajn Chawa – 1897
Figa Szloma – 1892
Figa Sura – 1893
Chochbaum Fajga – 1879
Jabłonka Chaim – 1889
Jabłonka Chinka – 1889
Szurman Chaim – 1904
Szurman Bajla – 1904
Fajnpas Jankiel Srul – 1884
Fajnpas Łaja – 1892
Młotek Lejbuś – 1861
Młotek Chawa – 1861
Sznycerman Chaim – 1885
Sznycerman Rochla – 1888
Tromer Jankiel – 1889
Tromer Ruchla – 1892

 

Ulica Nadwodna (Nadwodna Street)

Borowski Jojna Mendel – 68
Bryks Cyporja – 50
Młotek Herszek – 52
Młotek Ruchla – 42
Najhauz Lejbuś – 1860
Orensztajn Ruchla – 52
Ajchencwajg Chaim – 38
Ajchencwajg Rywka – 35
Auslender Ela – 34
Auslender Toba – 30
Borensztajn Jankiel – 35
Borensztajn Eta – 38
Bursztyjn Judka – 72
Bursztyjn Sura Perla – 70
Bursztyjn Jankiel – 27
Bursztyjn Ruchla – 27
Budelman Chaim – 29
Budelman Marjem – 22
Kirszenbaum Lejzor – 30
Kirszenbaum Syma – 28
Lajfer Josek – 50
Lajfer Herszek – 26
Szpiro Chemja – 39
Szpiro Necha – 37
Orensztajn Dawid – 69
Orensztajn Gitla – 69
Austender Motek – 38
Austender Marjem – 33
Pruchnicki Moszek – 66
Pruchnicka Asna Ruchla – 61
Pruchnicki Herszek Dawid – 36
Pruchnicka Basia – 34
Rochman Fajga – 66
Sztamfater Szmul – 46
Sztamfater Zelda – 42
Ajzenberg Ela – 27
Ajzenberg Fajga Łaja – 27
Cytron Szmul – 36
Cytron Fajga – 36
Klerman Mendel – 40
Klerman Alta – 39
Jedwab Herszek – 36
Jedwab Bajla – 37
Feldman Fajwel – 44
Feldman Sura – 42
Feldman Itka – 22
Klajman Szmul – 71
Klajman Chaja Ruchla – 63
Romer Herszek – 40
Romer Perla – 38
Herszfeld Abram – 45
Herszfeld Sura – 43
Herszfeld Wulf Icek – 23
Minc Dawid – 40
Minc Ruchla – 38
Wajnblud Mecheł – 60
Wajnblud Eta – 50
Bluman Moszek – 53
Bluman Chaja – 48
Bluman Chana – 22
Goldsztajn Jeruchim – 31
Goldsztajn Dwojra – 30
Pruchnicki Josek – 52
Pruchnicka Cywja – 50
Pszonkiewicz Rubin – 23
Pszonkiewicz Sura – 23
Klajman Abram – 26
Klajman Chinda – 26
Tykociński Chil – 72
Tykocińska Chana Sura – 70
Tykocińska Rywka – 35
Flam Jankiel – 42
Flam Sura – 40
Flam Lejbuś – 40
Flam Ita Ruchla – 40
Feldman Wulf – 55
Feldman Maria – 55
Goldcymer Chaim – 38
Goldcymer Chaja – 32
Langert Lejbuś – 49
Sliwka Dawid – 40
Sliwka Sura – 30
Szwarcsztajn Chaim – 53
Szwarcsztajn Ruchla Łaja – 52
Sztajn Szloma – 53
Tromer Perec – 66
Tromer Sosia – 64
Tromer Towja – 30
Tromer Mindla – 27
Rotfus Szloma – 44
Rotfus Chana – 38
Dangot Abram – 36
Dangot Fajga – 35
Młotek Abram – 25
Młotek Rywka – 24
Rotman Abram – 65
Rotman Ruchla Łaja – 60
Rotman Josek – 23
Blank Josek – 34
Blank Chuma – 33
Zylberszporn Gołda – 22
Icekson Moszek – 55
Icekson Estera – 43
Lerman Ruchla – 55
Szwarcsztajn Uszer – 48
Szwarcsztajn Sura – 48
Szwarcsztajn Chana – 22
Dąb Szloma – 34
Dąb Sura – 27
Frydman Majer – 65
Okoń Abram – 28
Okoń Rajzla – 24
Blinsztajn Ruchla – 64
Milsztajn Icek – 27
Milsztajn Frajda – 26
Rotsztajn Towja – 44
Rotsztajn Rojzla – 41
Rozenbaum Symcha – 37
Rozenbaum Chawa – 34
Finkielsztajn Aria – 52
Finkielsztajn Perla – 52
Klajman Icek – 38
Mokotow Ruchla – 66
Mokotow Don – 40
Ajzersztajn Chaim – 46
Ajzersztajn Gitla – 47
Ajzersztajn Josek Lejb – 24
Ajzersztajn Sura Rywka – 22
Młotek Szyja – 37
Młotek Chana – 38
Nochgield Zysio – 27
Nochgield Golda – 62
Fuks Rajzla – 66
Fuks Abram Jankiel – 40
Fuks Serla – 42
Goldberg Motek – 42
Goldberg Małka – 38
Gurfinkiel Benjamin – 35
Gurfinkiel Eta – 37
Miński Alter – 29
Nagielman Grina – 60
Roterman Judka – 40
Roterman Toba Bajla – 34
Herc Moszek – 50
Herc Ruchla – 44
Herc Majer – 22
Herc Mandel – 54
Herc Motek – 22
Gotfryd Dawid Wulf – 68
Gotfryd Carna – 66
Radoszyńska Dwojra – 65
Radoszyński Hejnoch – 34
Radoszyńska Łaja – 32
Radoszyński Srul Jankiel – 24
Bajgielman Icek – 47
Bajgielman Dwojra – 47
Bajgielman Chaim – 24
Bajgielman Rachmil – 50
Bajgielman Perla – 50
Bajgielman Srul Wulf – 23
Fiszman Sura – 75
Jedwab Srul Hersz – 32
Jedwab Hendla – 31
Klajtman Moszek – 42
Klajtman Perla – 42
Nirenberg Sender – 57
Nirenberg Fajga – 57
Nirenberg Ajzyk – 21
Rozenberg Estera – 66
Winograd Berek – 50
Winograd Chaja – 80
Fajnzyn Lejbuś – 34
Fajnzyn Chana Ruchla – 30
Blank Lejzor – 40
Blank Małka – 40
Braf Szmul – 45
Braf Ruchla – 42
Dąb Lejzor – 34
Fajgienbaum Abram – 33
Fajgienbaum Marjem – 32
Kotkowicz Jankiel – 45
Kotkowicz Fajga – 38
Kotkowicz Fajga – 25
Kotkowicz Lejbuś – 22
Rubingier Abraham – 30
Rapoport Szaja – 26
Rapoport Chana – 24
Rozenberg Herszek – 41
Rozenberg Chaja – 38
Wampan Abram – 35
Wampan Gitla – 39
Radoszyński Chaskiel – 66
Radoszyńska Chana Łaja – 55
Handkan Judka – 68
Handkan Chana – 44
Dangot Rachmil – 53
Dangot Sura Blima – 53
Dangot Motek – 23
Rotsztajn Szmul – 68
Rotsztajn Rajzla – 69
Sztabowicz Majer – 24
Sztabowicz Dyna – 25
Winnicki Szaja – 59
Winnicka Dwojra – 59
Winnicka Chawa – 25
Grynglas Hersz – 31
Grynglas Eta – 29
Rochwald Symcha – 26
Rochwald Fajga – 27
Warszawer Jankiel – 31
Warszawer Ruchla – 34
Borg Hersz Gerszon –
Borg Chana –
Sliwka Motek – 34
Sliwka Małka – 35
Blank Jankiel – 48
Blank Dwojra – 40
Goldberg Ruchla – 60
Guber Motek – 37
Guber Chana – 34
Hochbergowa Perla – 60
Hochbergowa Kajla – 21
Kolin Moszek Dawid – 38
Kolin Bejla Rywka – 32
Majster Herszek – 48
Majster Hudys – 46
Majster Wulf – 22
Minc Chil Majer –
Minc Rywka –
Rotman Aron – 36
Rotman Sura – 35
Rochman Chaim – 65
Rochman Ruchla Golda – 65
Zyngier Moszek – 55
Zyngier Sura Rywka – 53
Zyngier Frajda – 25
Bagińska Dyna – 44
Bagiński Icek – 27
Gotfryd Icek – 36
Gotfryd Łaja – 36
Jakubowski Abram Icek – 43
Jakubowska Cyporja – 38
Langiet Szloma – 27
Langiet Rajzla – 24
Wajnblud Abram Jankiel – 75
Wajnblud Łaja – 76
Miller Dawid – 65
Miller Ruchla – 63
Szurman Ela – 46
Szurman Cywja – 46

 

Ulica Nowy Rynek (Nowy Rynek Street)

Ajzensztajn Jankiel – 1902
Ajzensztajn Frajdla – 1899

 

Ulica Senatorska (Senatorska Street)

Faderman (?) Uszer – 70
Faderman (?) Ruchla – 43
Faderman (?) Herszek – 21
Gurfinkiel Mordko – 60
Gurfinkiel Frymet – 22
Grosman Szloma – 27
Grosman Hudes – 28
Rotfus Abram – 29
Stodulska Łaja – 60
Stodulska Chana – 23
Tykocińska Jenta – 28
Mokobodzki Szloma – 35
Mokobodzka Cywja – 34
Szwarcsztajn Terca – 44
Szwarcsztajn Benjamin – 22
Figa Motek – 40
Figa Rojzla – 36
Figa Szmul – 65
Figa Marjem Hudes – 63
Frydman Chaim Szulim – 65
Frydman Fajga Rywka – 60
Frydman Srul – 23
Miodowicz Hersz – 54
Miodowicz Sura Bajla – 53
Miodowicz Szloma – 22
Pruchnicki Bencjan – 32
Pruchnicka Małka Łaja – 31
Berenholc Aron – 53
Berenholc Sura – 48
Handkan Berek – 50
Handkan Estera Łaja – 41
Handkan Moszko – 23
Laksman Szmul – 32
Laksman Ruchla – 30
Bekier Szymon – 50
Bekier Sura – 48
Jakubowski Szyja – 47
Jakubowska Frajda – 48
Jakubowski Chaim – 80
Kiejzman Herszek – 32
Kiejzman Henia Gitla – 32
Majcher Mendel – 66
Raduszyński Symcha – 40
Raduszyńska Jenta – 32
Klajman Dawid – 41
Klajman Sura – 40
Gotfryd Chawa – 64
Gotfryd Zysio – 28
Kawer Majlech – 31
Kawer Ajdla – 30
Cybula Zelek – 24
Cybula Dwojra – 24
Fajnzyn Jankiel Hersz – 36
Fajnzyn Rywka – 33
Frymer Dawid – 38
Frymer Eta – 37
Gotfryd Kajla – 40
Sztejn Cywja – 70
Sztejn Moszek – 48
Zyngier Chawa Ita – 40
Borensztajn Rojzla Łaja – 65
Borensztajn Chaim – 27
Borg Chaja – 28
Grynfas Hersz – 56
Grynfas Liba – 51
Grynfas Rubin – 22
Klajman Herszek – 45
Klajman Chawa – 43
Klajman Moszek – 24
Fryszer Moszek – 40
Fryszer Ruchla – 40
Wódka Abram – 41
Wódka Chana Rajzla – 41
Raduszyński Icko Dawid – 45
Raduszyńska Małka – 33
Fajnpas Mordko – 50
Fajnpas Doba – 47
Frydman Rajzla – 60
Frydman Lejzor – 23
Wajnblud Rafał – 47
Wajnblud Marjem – 48
Berenholc Abram – 60
Berenholc Jenta – 39
Gurzont Lejzor Nuta – 43
Gurzont Brajndla Łaja – 36
Budzyński Moszek – 50
Budzyńska Sura – 49
Budzyńska Fajga Necha – 22
Tykocinski Szama – 62
Tykocińska Fajga – 22
Zylberyng Chinda – 54
Matuszewicz Sana – 36
Matuszewicz Chana – 35
Szafersztajn Szama – 66
Szafersztajn Rekla – 60
Akierman Dwojra – 26
Akierman Frajdla – 21
Borensztajn Dawid – 24
Klajman Abram – 55
Klajman Chana Ruchla – 54
Klajman Chaim Boruch – 26
Chilman Szloma – 63
Chilman Hudes – 59
Chilman Blima – 22
Fajngold Josek – 46
Fajngold Cahaj Sura – 45
Fajnkind Motek – 70
Fajnkind Cahaj Ruhla – 60
Gotfryd Chana – 35
Gotfryd Szloma – 53
Gotfryd Pesa – 23
Gotfryd Fajga – 21
Rochman Icko Lejb – 40
Rochman Sura Łaja – 39
Waserman Chil – 40
Waserman Łaja – 38
Gelman Icko – 33
Gelman Chana – 36
Gelman Tauba – 56
Gelman Gdala – 30
Gelman Pesa – 30
Gontarski Pinkus – 65
Gontarska Estera Bajla – 64
Mendrzejewski Jankiel – 34
Mendrzejewska Ruchla – 32
Stodulski Icek – 55
Stodulska Rajzla – 45
Stodulska Łaja – 22
Stodulski Moszek – 23
Zacharowicz Lejbuś – 36
Zacharowicz Rywka – 34
Borensztajn Jankiel Herszek – 60
Borensztajn Marjem Gołda – 55
Hepner Moszek – 75
Hepner Syma – 73
Hepner Tauba – 42
Hepner Sura – 36
Kirszenbaum Towja – 60
Pytlowicz Zelman – 38
Pytlowicz Rywka – 34
Zajdenworen Eta – 54
Borowski Josek – 43
Borowska Frajda – 34
Gotfryd Moszek – 54
Gotfryd Tauba – 55
Gotfryd Sura – 21
Gotfryd Szafry – 23
Kopyto Aron Josek – 59
Kopyto Perla Matla – 60
Kopyto Moszek – 24
Kopyto Rywka – 26
Kopyto Josl – 22
Najdowicz Chaim – 45
Najdowicz Zajdla – 44
Papawer Całka – 42
Papawer Szajndla – 41
Ratfus Srul Hersz – 49
Ratfus Chana – 44
Ratfus Jankiel – 22
Ratfus Ruchla – 21
Próżniak Szloma – 42
Próżniak Mała – 26
Próżniak Rojzla – 69
Szlank Chana – 22
Tajchman Morus – 37
Tajchman Sura Jenta – 40
Hepner Wulf – 47
Hepner Joska – 45
Hepner Chaim Szloma – 21
Tarangiel Ela – 38
Tarangiel Chawa – 34
Gotfryd Jankiel – 46
Gotfryd Szajndla – 45
Gotfryd Dwojra – 21
Winokut Fajga – 22
Madanes Mendel – 36
Madanes Cyrla Eta – 38
Gotfryd Perla – 75
Winokur Srul – 57
Winokur Rywka – 47
Fajnkind Mecheł – 50
Fajnkind Szosia – 46
Fiszman Chaja Ruchla – 52
Fiszman Cyporja – 23
Kiejzman Moszek – 40
Kiejzman Iska – 38
Szyferman Moszek – 34
Szyferman Szajdla – 40
Wajnblud Mojeer Chil – 75
Berenholc Wola Estera – 60
Borg Szymsia – 54
Borg Marjem Chudes – 52
Borg Srul – 27
Borg Ajdla – 24
Klajman Nusym – 55
Klajman Elka – 55
Sliwka Abram Icek – 70
Kos Nusyn – 61
Kos Szajndla – 60
Sztejn Fajga – 36
Brukarz Chaim Dawid – 52
Brukarz Gitla – 48
Grajcar Srul Wulg – 65
Grajcar Majla – 60
Grajcar Moszko – 23
Waserman Mnicha – 63
Anglister Nachman – 45
Anglister Rywka – 38
Anglister Sura – 23
Jedwab Szloma – 49
Jedwab Rajzla Ruchla – 48
Jedwab Symcha Josek – 23
Jedwab Eta – 21
Grajewer Icek – 50
Grajewer Rajzla – 54
Raotsztajn Moszek Towja – 25
Raotsztajn Chaja Golda – 24
Raotsztajn Ita Rajzla – 65
Wajncygier Jochwet – 65
Bejman Mozes – 48
Bejman Gitla – 45
Heldhendler Sender – 48
Heldhendler Sura – 47
Heldhendler Moszek – 23
Fuks Fajga – 44
Gutmark Dyna – 60
Gutmark Srul – 22
Gutmark Herszek – 34
Gutmark Chuna (?) – 25
Gutmark Aron – 24
Gutmark Toncia – 23
Orensztajn Fajga – 44
Rapoport Srul – 38
Rapoport Eta – 37
Bajtel Fajwel – 28
Bajtel Rajzla Szajndla – 31
Bajtel Fajga Rywka – 60
Frydman Pinkus – 57
Frydman Marjem – 54
Frydman Chinka Dwojra – 24
Frydman Ruchla Łaja – 21
Kuperman Szloma – 53
Kuperman Chaja Cyrla – 46
Kuperman Ela – 24
Kuperman Moszko – 21
Rochman Abram – 54
Rochman Chana Łaja – 52
Dangot Dawid – 24
Dangot Sura Szajndla – 48
Rotman Srul Hersz – 52
Rotman Szajndla – 48
Gutszmidt Kisiel – 48
Gutszmidt Chawa – 48
Gutszmidt Fajga – 24
London Chil – 34
London Mindla – 34
Hermanowicz Chana – 51
Hermanowicz Chaja Rajzla – 22
Karpman Szmul – 54
Karpman Estera – 55
Rapoport Szaja – 25
Rapoport Manysz – 22
Rapoport Hudes – 21
Rapoport Sura – 52
Bryks Margules – 22
Gotfryd Josl – 68
Gotfryd Małka – 65
Gurfinkiel Moszek Chaim – 70
Gurfinkiel Blima – 68
Kozierow Towja – 40
Kozierow Gołda – 32
Kozierow Rajzla – 21
Rubin Matys – 54
Rubin Sura – 54
Rubin Jankiel – 35
Rubin Chania Cywja – 35
Zamczyk Cywja – 33
Finkielsztajn Aron L. – 50
Finkielsztajn Rochma Fajga – 48
Finkielsztajn Izrael Dawid – 23
Finkielsztajn Frajda – 21
Finkielsztajn Fiszek – 60
Oszlak Arja – 40
Oszlak Estera – 38
Rochman Wita – 26
Kirszenbaum Lejbus – 36
Kirszenbaum Chana – 35
Lengiet Josek – 49
Lengiet Estera Gitla – 43
Lengiet Chaim Bendet – 24
Zylbermiel Jankiel – 45
Zylbermiel Rajzla – 44
Zylbermiel Ruchla – 43
Laksman Sender – 34
Laksman Chawa – 34
Listman Pelta – 36
Listman Rajzla – 36
Miodowicz Moszek – 30
Miodowicz Łaja – 27
Morowicz Szloma – 68
Morowicz Tema – 65
Morowicz Gitla – 25
Rudka Moszek – 50
Winokur Moszek – 29
Winokur Perla – 27
Altmojd Chana – 25
Barbarz Salomon – 28
Barbarz Mina – 28
Celnikier Sura – 52
Frydman Dawid – 26
Kiejzman Josek – 46
Kiejzman Eta – 44
Kiejzman Sura – 22
Jabłonka Pejsach – 46
Jabłonka Marjem Doba – 42
Oszlak Wulf – 75
Oszlak Chasza – 74
Oszlak Rywka – 25
Rochman Jankiel – 45
Rochman Chawa – 45
Rochman Srul – 22
Rotman Icek – 26
Rotman Sura – 26
Zylberberg Pinkus – 63
Zylberberg Dwojra Łaja – 63
Delewkowicz Froim – 54
Delewkowicz Zysla – 53
Delewkowicz Chawa – 26
Delewkowicz Moszek – 23
Fajersztejn Perla – 63
Gordon Jankiel – 32
Gordon Frajda – 30
Sliwka Hersz Dawid – 41
Sliwka Łaja – 40
Sliwka Ruchla – 21
Borowski Szyja – 52
Borowska Tauba – 51
Borowski Wulf – 25
Borowski Pinkus – 22
Fajnkind Herszek – 42
Fajnkind Jochwet – 41
Fajnkind Itka – 21
Grajcar Dawid – 1877
Grajcar Chana – 1879
Glikman Gdała – 1870
Glikman Frajda – 1875
Kawer Abram – 1900
Kawer Jankiel – 1898
Kopyto Mendel – 54
Kopyto Chaja – 52
Nejberg Alta – 1882
Rapoport Symcha – 1900
Rapoport Blima – 1900
Wisznia Alter – 1887
Wisznia Fajga – 1887
Groberg Jankiel Judko – 23
Groberg Moszek Ela – 50
Goldsztajn Chil – 30
Goldsztajn Sara – 29
Kiejzman Chaja – 30
Kiejzman Lejbuś – 64
Kiejzman Chaja Perla – 50
Grinsztajn Lejzor – 1903
Grinsztajn Pola – 1903
Grinsztajn Szulim – 1865
Grinsztajn Łaja Necha – 1865
Wampan Josek – 1893
Wampan Chaja – 1894

 

Ulica Długa (Długa Street)

Frydman Abram – 1889
Frydman Ela – 1892
Goldberg Abram – 1896
Goldberg Złota – 1868
Gutfraj Berek – 1876
Gutfraj Sura – 1887
Gutfraj Estera – 1906
Hopenberg Moszek – 1906
Hopenberg Dwojra – 1904
Oszlak Herszek – 1859
Oszlak Sura Ryfka – 1858
Rotberg Chawa – 1895
Habergric Fajga – 1850
Dyner Ruchla – 1852
Feldman Abram – 1901
Feldman Itka – 1902
Miodowski Szyja – 1887
Miodowska Pesa – 1888
Orzeł Lejzor – 1864
Orzeł Ryfka – 1867
Orzeł Maria – 1902
Langert Szulim – 1875
Langert Gryna – 1882
Langert Szlama – 1899
Langert Szmul – 1904
Langert Hil – 1905
Zylberszpon Gołda – 1900
Wulff Aron – 1894
Wulff Ruchla – 1895
Kogut Icek – 1885
Kogut Perla – 1885
Robak Rajzla – 1877
Robak Boruch – 1906
Wajnblut Moszek – 1884
Wajnblut Sura – 1885
Wajnblut Abram – 1906
Młotek Jankiel – 1890
Młotek Cipa – 189 (?)
Roterman Hil – 1895
Roterman Chawa – 1900
Ofenchajn Ela – 1895
Ofenchajn Elka – 1902
Tarangiel Szlama – 1882
Tarangiel Eta – 1883
Adergold Herszek – 1882
Adergold Sura – 1887
Adergold Szmul – 1902
Romer Moszek – 1862
Romer Dwojra – 1861
Romer Szyja – 1894
Romer Cyna – 1896
Tenenbaum Szaja – 1872
Tenenbaum Mita – 1875
Tenenbaum Szyfra – 1904
Tenenbaum Srul – 1906
Tenenbaum Dwojra – 1905
Wasernis Mendel – 1871
Wasernis Chana – 1875
Wasernis Abram – 1899
Wasernis Josek – 1901
Wasernis Ruchla – 1906
Berenholc Moszek – 1894
Berenholc Estera – 1899
Gotfryd Herszek – 1873
Gotfryd Sura – 1877
Jakubowski Szlama Jankiel – 1865
Jakubowska Ryfka – 1867
Jakubowski Icek – 1897
Jakubowska Pesa – 1900
Fiszman Perla – 1872
Fiszman Abram Chil – 1901
Fiszman Lejbuś – 1904
Milgram Moszek – 1847
Rapoport Icek – 1872
Rapoport Hejwa – 1882
Rapoport Chaja – 1902
Rapoport Rojza – 1904
Wampan Mendel – 1877
Wampan Ryfka – 1880
Wampan Estera – 1905
Wulfowicz Josek – 1896
Wulfowicz Cywja – 1896
Latowicki Mendel – 1889
Latowicka Ryfka – 1892
Wiśnia Herszek – 1901
Wiśnia Sala – 1898
Wiśnia Wulf – 1867
Wiśnia Maria – 1868
Ajzenszlos Berek – 1872
Ajzenszlos Mala – 1867
Radoszyński Lejbuś – 1900
Radoszyńska Rozalia – 1903
Jakubowski Aron – 1869
Jakubowska Rochma – 1869
Jakubowski Szmul – 1900
Jakubowska Chana – 1904
Kawer Sura – 1903
Kawer Jankiel – 1900
Klajnbaum Aron – 1875
Klajnbaum Fajga – 1877
Klajnbaum Gitla – 1903
Mendzelewski Dawid – 1868
Mendzelewska Chana – 1867
Mendzelewska Sura – 1903
Robak Boruch – 1872
Robak Chaja – 1875
Robak Chawa – 1901
Dawidson Szlama – 1894
Dawidson Regina – 1898
Klajman Ryfka – 1845
Klajman Chana – 1896
Kiejzman Herszek – 1891
Kiejzman Gitla – 1895
Majchel Mendel – 1865
Kos Pesa – 1893
Kiejzman Szlama – 1893
Szac Abram – 1886
Szac Estera – 1883
Szac Judka – 1905
Kos Moszek – 1885
Kos Frajda – 1899
Remplański Abram – 1885
Remplańska Rojza – 1896
Okoń Chana – 1867
Okoń Maria – 1906

Ulica Kościuszki (Kościuszki Street)

Rotfus Lejbuś – 45
Rotfus Chaja Fajga – 44
Rotfus Alter Moszek – 24
Rajnflasz Pinkus – 30
Rajnflasz Sura Dyna – 29
Szejn Chanyna – 41
Szejn Gołda – 41
Mokobodzki Mendel – 62
Mokobodzka Frajda – 56
Bryf Motek – 50
Bryf Szefa – 50
Herman Perca – 27
Herman Estera – 26
Bajtel Moszek – 48
Bajtel Cyrla – 40
Danowicz Jankiel – 58
Danowicz Ejdla – 62
Frymer Dawid – 27
Frymer Ryfka – 21
Kirzner Małka – 36
Kirzner Lejbuś – 24
Kirzner Estera Bajla – 21
Petkiewicz Moszek – 24
Petkiewicz Sura – 24
Radoszyński Abram – 44
Radoszyńska Marjem – 43
Klajman Kopel – 1901
Klajman Dwojra – 1904
Mangot Suta – 1903
Mesing Jankiel Hersz – 1875
Mesing Małka – 1879
Gąska Gołda – 28
Waserman Jankiel – 33
Waserman Fajga – 31
Anglister Bajla – 1905
Bursztyn Mendel – 1882
Bursztyn Ides – 1882
Feldman Srul – 1891
Feldman Chaja – 1894
Rajflasz Icek – 1877
Rajflasz Gołda – 1877
Sokołowicz Szmul – 1885
Sokołowicz Fajga – 1882
Szwarc Szmul – 1894
Szwarc Fajga – 1894
Margules Abram – 44
Margules Salcia – 43
Mokotów Moszek – 48
Mokotów Złata – 46
Mokotów Chaim – 23
Rapoport Tema – 48
Cisiński Lejbuś – 1857
Cisińska Chana – 1861
Cisińska Chaja – 1904
Cymlich Szulim – 1877
Cymlich Chawa – 1881
Klajdman Froim – 1862
Klajdman Frajda – 1862
Klajdman Sura – 1904
Rotman Liba Małka – 1857
Bursztyn Hejnoch – 56
Bursztyn Gitla – 55
Bursztyn Ela – 45
Bursztyn Fajga Blima – 44
Bursztyn Srul – 21
Landau Towja – 38
Landau Fajga – 37
Perkal Josek – 22
Rajs Lipa – 43
Rajs Brucha – 43
Wasercuk Cyrla – 48
Wasercuk Dawid Boruch – 23
Wolman Lejzor – 28
Wolman Chuma – 26
Gotfryd Szmul – 1896
Gotfryd Bajla – 1902
Jud Rojza – 1888
Lubliner Mendel – 1872
Lubliner Dwojra – 1880
Lubliner Srul – 1906
Zylber Małka – 1892
Finkielsztajn Froim – 45
Finkielsztajn Rojza – 46
Guterman Prywa – 54
Guterman Jojne – 22
Guterman Sura – 23
Kierszniewska Hudes – 43
Lichtenberg Nuchym – 34
Lichtenberg Necha – 34
Rachwał Szmul – 32
Rachwał Rywa – 30
Fajgenbaum Josek – 65
Fajgenbaum Chaja Sz. – 64
Fajnkind Symcha – 30
Fajnkind Sura Jenta – 26
Ofenchaim Chaim – 60
Ofenchaim Porja – 60
Ofenchaim Motek – 36
Rotman Szyja Uszer – 57
Rotman Szejndla – 54
Rotman Chaja – 24
Sokół Mendel – 50
Sokół Perla – 52
Wampan Srul Szyja – 54
Wampan Ryfka – 52
Wampan Łaja – 32
Grynszpan Abram – 1898
Grynszpan Ajdla – 1902
Gutmer Mendel – 1869
Gutmer Frajda – 1897
Gutmer Majer – 1898
Gutmer Hudes – 1905
Klajman Moszek – 1902
Klajman Chaja – 1904
Klajman Fajga – 1877
Klajman Motek – 1905
Warszawer Gerszon – 1867
Warszawer Złata – 1869
Blank Sura – 21
Blank Huma – 28
Fajgenbaum Estera F. – 28
Fajgenbaum Chaja R. – 67
Fajgenbaum Moszek Ch. – 27
Fajgenbaum Ryfka – 26
Fajgenbaum Łaja – 24
Fajgenbaum Bajla – 22
Kapcan Ela – 33
Kapcan Łaja – 32
Kramarz Ryfka – 42
Frydman Josek – 1883
Frydman Łaja – 1885
Kos Mendel – 1856
Kos Gdala – 1891
Kos Ita – 1891
Piekarek Mechla – 1877
Berlewi Herszek – 38
Berlewi Hinda – 36
Grinszpan Jankiel – 36
Grinszpan Ruchla – 35
Rapoport Moszek – 63
Rapoport Łaja – 31
Grinszpan Szulim – 1883
Grinszpan Sura Liba – 1893
Braun Jankiel – 60
Braun Łaja Ryfka – 54
Braun Blima – 23
Braun Gitla – 21
Rozenberg Fajga Ruchla – 70
Gidzburg Ruchla – 45
Rodberg Abram Mordko – 70
Rozenberg Jankiel – 48
Rozenberg Tauba – 50
Rozenberg Jenta – 30
Błuman Jankiel – 1861
Błuman Basia – 1873
Błuman Josek – 1903
Błuman Maria – 1899
Błuman Zofia – 1904
Błuman Ryfka – 1906
Goldberg Chana – 1900
Goldberg Josek – 1895
Rohman Dawid – 1894
Rohman Chana – 1899
Bratsztajn Dawid – 27
Bratsztajn Liba – 26
Elbaum Judko – 32
Elbaum Chana – 30
Hafersztok Mechel – 23
Matys Gitla – 22
Rapoport Zyn – 33
Rapoport Złata – 32
Szwarc Szulim – 55
Szwarc Frajndla – 54
Zylberszpon Chil B. – 65
Fajzen Perla – 1859
Milsztajn Jankiel – 1899
Milsztajn Małka – 1890
Dąb Berek – 37
Dąb Ita – 37
Hipenberg Josek – 50
Hipenberg Sura Ryfka – 50
Hipenberg Lejzor – 23
Rotfark Hejnoch – 52
Rotfark Syma Łaja – 50
Rotfark Chaja – 32
Rotfark Sura – 23
Jedwab Josek – 1877
Jedwab Chana – 1877
Jedwab Chaja – 1906
Cymbrowicz Majlech – 50
Cymbrowicz Fajga – 56
Fajgenbaum Jankiel – 40
Hohberg Nusym – 53
Hohberg Eta – 50
Hohberg Chana – 26
Hohberg Zelda – 24
Listek Szyja – 46
Listek Bajla – 45
Listek Moszek – 26
Jedwam Jankiel – 1889
Jedwam Chana – 1889
Tykociński Moszek – 31
Tykociński Alka – 30
Cybula Hersz – 60
Cybula Huma – 58
Kiferbaum Lejzor – 45
Kiferbaum Mindla – 43
Kos Dawid – 35
Kos Dwojra – 28
Zgórznicki Abram – 43
Zgórznicka Złata Pesa – 43

Ulica Polska (Polska Street)

Budzyński Icek Lejbuś – 1899
Budzyński Chana Mnycha – 1899
Sztajman Moszek – 1894
Sztajman Ryfka – 1899
Sztajman Mindla – 1878
Sztajman Abram – 1867
Golcymer Rojza – 1881
Golcymer Moszek – 1884
Kiejzman Icek Dawid – 1870
Kiejzman Chaja Gitla – 1871
Kiejzman Majer Szulim – 1902
Kiejzman Mindla – 1904
Kiejzman Ryfka – 1908
Szapiro Izrael Srul – 1879
Szapiro Jochwet – 1879
Szapiro Rajzla – 1904
Miński Icek – 1864
Mińska Sura – 1865
Feldman Mendel – 1870
Feldman Ruchla – 1895
Butka Berek – 1897
Butka Gitla – 1900
Śliwka Josek – 1887
Śliwka Chaja Cyma – 1890
Szpajzman Sura – 1901
Mikowski Izaak – 1880
Mikowska Sura – 1890
Fajgelman Alter – 1902
Hosgiser Chaja – 1842
Klajman Szlama – 1880
Klajman Raaca – 1886
Medames Chaja – 1886
Piernik Moszek – 1899
Piernik Łaja – 1899
Rynd Szyja – 1872
Fajnzyn Maria – 1867
Goldsztajn Inek Ajzyk – 1891
Goldsztajn Rojza – 1890
Mejnamer Chil – 1894
Mejnamer Ryfka – 1895
Grajcar Zelek – 1875
Grajcar Chana Małka – 1876
Rochman Moszek – 1880
Rochman Estera – 1901

 

Ulica Przechodnia (Przechodnia Street)

Grynfas Benjamin – 1896
Grynfas Chaja – 1903
Matuszewicz Lonia – 1904
Sztabowicz Szmul – 1901
Trosterman Moszek – 1884
Trosterman Łaja – 1883
Bluman Srul Hersz – 1868
Bluman Szejwa – 1877
Bluman Szala – 1901
Bluman Chawa – 1903
Jontef Mendel – 1875
Jontef Łaja – 1875
Borensztajn Abram – 1887
Borensztajn Rojza – 1887
Fajzylber Lejzor – 1857
Fajzylber Chaja – 1870
Fajzylber Majer – 1906
Miński Moszek – 1903
Mińska Pesa – 1903
Złotykamień Pejsa – 1889
Złotykamień Brandla – 1890
Grynsztajn Josek – 1891
Grynsztajn Perla – 1892
Warszawer Szlama – 1892
Warszawer Złata – 1893

 

Ulica Staszica (Staszica Street)

 

Goldchamer Jankiel – 1881
Goldchamer Ryfka – 1878
Goldchamer Sala – 1904
Kiejzman Lejbuś – 1850
Kiejzman Złota – 1850
Kiejzman Moszek – 1882
Kiejzman Chana – 1886
Rozenbaum Motek – 1860
Rozenbaum Małka – 1885
Bursztyn Lejzor – 1850
Bursztyn Marjem Gryna – 1850
Huberman Abram – 1883
Huberman Cyrla – 1884
Edelbaum Arnold – 1884
Gotfryd Sura – 1905
Gotfryd Maria – 1885
Kaufman Dawid – 1881
Kaufman Rojza Łaja – 1893
Śliwka Josek – 1895
Śliwka Chawa – 1893
Wasernis Moszek – 1877
Wasernis Sura – 1899
Gladsztajn Wulf – 1867
Gladsztajn Fajga – 1877
Finkielsztajn Haskiel – 1868
Finkielsztajn Chawa – 1872
Światło Brucha – 1894
Blas Majer – 1873
Blas Hinda – 1901
Blas Sura Nema – 1904
Blas Chaja – 1906
Blas Tauba – 1887

 

Ulica Wola (Wolna Street)

Kierszenbaum Boruch – 1867
Kierszenbaum Hinda – 1867
Aufgang Lejbuś – 1887
Aufgang Fajga – 1887
Aufgang Icek – 1867
Aufgang Estera – 1867
Rozenberg Rojza – 1882
Rozenberg Moszek – 1904
Rozenberg Gitla – 1906
Finkielsztajn Dawid – 1895
Finkielsztajn Małka – 1890
Becherblut Szymon – 1852
Becherblut Złata – 1900
Dangot Szprynca – 1891
Kawer Dawid – 1880
Kawer Itka – 1880
Mandlajn Lejbuś – 1892
Mandlajn Maria – 1899
Wajnblud Josek – 1896
Wajnblud Chawa – 1896
Wajnblud Hersz Dawid – 1870
Wajnblud Chana – 1897
Wajnblud Fajga – 1904
Zylbermel Estera – 1873
Zylbermel Jankiel – 1895
Zylbermel Łaja – 1905
Zylbermel Abram – 1906
Rozenberg Dawid – 1891
Rozenberg Gołda – 1892
Winograd Rotfus – 1889
Winograd Gołda – 1892
Grajcar Moszek – 1901
Grajcar Ryfka – 1901
Grynfas Moszek – 1872
Grynfas Rojza – 1885

 

Translation to hebrew: Our friend – David Lukowiecki

Dont hestitate to contact us if you want find out more: [email protected]

Kopiowanie bez zgody twórców portalu zabronione

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *