Wizytacja kanoniczna dekanatu garwolińskiego w 1936 r.

Wizytacji kanonicznej parafij dekanatu garwolińskiego dokona w roku bieżącym J. E. Ks. Biskup Dr. Czesław Sokołowski.
Pierwszą parafią będzie Osieck, dokąd Ks. Biskup przybędzie 20 maja na godzinę 5 po południu, Następnie idą kolejno parafje: Warszawice, Ostréwek, Sobienie-Jeziory, Goźlin, Wilga, Marjanów, Górzno, Garwolin, Trąbki. Z Trąbek 2 czerwca Ks. Biskup wróci do Siedlec. 6 czerwca na godz. 5 po południu przybędzie Ks. Biskup do Parysowa, skąd 8 czerwca wróci do Siedlec.
W związku z wizytacją kanoniczną w tym numerze „Głosu Podlaskiego” będzie podana krótka historja każdej parafji, rozwój życia katolickiego w parafji oraz będą podane nazwiska Duchowieństwa pracującego w parafjach oraz jego fotografje i fotografie kościołów.
Fotografje, nadesłane do redakcji za późno, będą podane w następnych numerach „Głosu Podlaskiego*.
Sądzimy, że ten numer „Głosu Podlaskiego* będzie najstosowniejszą pamiątką dla parafjan dekanatu garwolińskiego z wizytacji kanonicznej, której dokona Dostojny Wizytator.
A równocześnie pragniemy, aby „Głos Podlaski* stał się przyjacielem każdej rodziny katolickiej dekanatu garwolińskiego i ażeby pomagał „wszystkim w dalszym rozwoju życia katolickiego. W pracy katolickiej musimy się organizować według wskazań Dyrekcji Akcji Katolickiej.
Rodzina katolicka musi dzisiaj wiedzieć, co się dzieje w jej diecezji, w kraju, na całym świecie. Musi przeto czytać pisma katolickie. Na terenie naszej diecezji mamy dwa pisma swoje: „Podlaski Miesięcznik Katolicki“, poświęcony życiu organizacyjnemu Akcji Katolickiej, i mamy tygodnik „Głos Podlaski“, który podaje krótko wiadomości prawie ze wszystkich dziedzin życia naszego.
„Głos Podlaski* kosztuje rocznie tylko 5 złotych. Jeden egzemplarz kosztuje 10 groszy.

Przy naszych kościołach parafialnych są kioski (budki), gdzie nabyć można różańce, książeczki i t.p. W tych kioskach powinien być i „Głos Podlaski*, któryby można było tam nabywać.
Pragniemy wszyscy, abyśmy byli lepsi, aby życie katolickie nasze coraz wyżej stało. Wiedzmy o tem, że bez naszej pracy, bez naszych usiłowań nie podniesie się życie katolickie.

A więc wszyscy stańmy do pracy. A tedy będzie z pewnością lepiej z Bożą pomocą.

Redakcja.

Parafije dekanatu garwolińskiego

Parafja Garwolin

Już w roku 1466 istniał kościół drewniany. Po pożarze kościoła (zapewne nie pierwszego w tej parafji) w r. 1825 przez lat 14 nie było kościoła, i nabożeństwa odprawiały się w ratuszu miejskim. W r. 1839 wzniesiono niewielki kościół murowany, który przetrwał do r. 1890. Obecny murowany wzniesiony został w roku 1890—1894 staraniem ks, Adama Sadowskiego i ks. Józefa Oknińskiego, miejscowych proboszczów, konsekrowany pod tyt. Przemienienia Pańskiego przez Franciszka Jaczewskiego, biskupa lubelskiego, w r. 1909. Najdawniejsze metryki są z r. 1625.
’W par. garwolińskiej istnieją następujące stowarzyszenia: Kół Różańcowych wszystkich stanów 263. Straż Honorowa Serca P. Jezusa 336 osób. Kat. Stow. Młodz. liczbą 247 członkiń. Oddział Kat. Stow. Mł Męskiej. Kat. Stow. Kobiet—11 oddziałów z liczbą 546 osób. Kat. Stow. Mężów — 3 oddziały z liczbą 115 osób. „Caritas* i Parafjalny Komitet opieki nad chorymi.

Proboszczem parafji jest ks. Marjan Juszczyk, kanonik honorowy Kolegiaty Janowskiej, który jest też dziekanem dekanatu garwolińskiego.
Wikarjuszami są: ks. Władysław Zwierzykowski i ks. Stanisław Grzymała.
Prefektem gimnazjalnym i szkół powszechnych w Garwolinie jest ks. Dr. Antoni Święcicki.
Wiernych liczy parafja 14273.

Parafja Górzno

Spotykamy wzmiankę w starych aktach, że kościół w Górznie uposażony został w r. 1485. Proboszcz miejscowy ks. Benedykt Strzałkowski w roku 1787 wzniósł nowy kościół, który przetrwał do roku 1907. W tym roku rozpoczęta była budowa obecnego kościoła murowanego, poczem roboty przerwano; i dopiero 1919—1921 dokończył budowy ks. Stefan Kiebasiński.

Istnieją w parafji: Kat. Stow. Mężów, Kat. Stow. Kobiet,2 oddziały Kat. Stow. Młodzieży Żeńskiej, Trzeci Zakon Św. Franciszka, Bractwo Najśw. Sakramentu, Bractwo Nauki Chrześcijańskiej, Bractwo Różańca św., Żywy Różaniec 118 róż, Apostolstwo Modlitwy. Stowarzyszenia i Bractwa mają dużą liczbę członków, rozwijają się doskonale i wiele pracują nad podniesieniem parafji w duchu Chrystusowym. Wogóle parafja została uporządkowana; w przeciągu kilku lat kupiono wielki ołtarz, ambonę, ławki koło wielkiego ołtarza, ławki do nawy kościoła; w zakrystji ładne komody, kilka chorągwi, feretronów, dużo ornatów i niektóre bardzo cenne, pobudowano żelazną dzwonnicę, kupiono dzwony, na placu przed kościołem postawiono wspaniały pomnik Serca P. Jezusa, ogrodzono kościół murem z kamieni i kupiono żelazne bramy i furtki. Parafjanie górzyńscy chętnie składali ofiary na te rzeczy, tak że w przeciągu kilku lat zrobili bardzo dużo i mogą się pochwalić znacznym dorobkiem w parafji.
Również pobudowano piękne budynki gospodarskie, założono ładny ogród owocowy .i wiele innych rzeczy.

Proboszczem parafji jest ks. Henryk Przesmycki,
Wikarjuszem jest ks. Jan Dziedzic.
Wiernych liczy parafja 5235.

Parafja Marjanów.

Przy parcelacji majątku Hordliczków nabyto działkę ziemi, i tu, staraniem ś.p. ks. Michała Turskiego, dziekana łaskarzewskiego, wzniesiono kościół drewniany p. tyt. św. Izydora Oracza; parafja erygowana 17. XII. 1925 r.
’W parafji istnieją bractwa Najśw. Sakramentu, Nauki Chrześcijańskiej, Różańcowe, Żywy Różaniec, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Organizacje Akcji Kat.

Proboszczem parafji jest ks. Antoni Wielgosz,
Wiernych liczy parafia 1933.

Parafja Osieck

Pierwotny kościół ufundowany i uposażony został około r. 1300 przez książąt mazowieckich. Podczas inwazji szwedzkiej w. r. 1659 ówczesny kościół spłonął wraz z aktem erekcyjnym. Na gruzach spalonego powstał nowy kościół w roku 1675, drewniany, kosztem Franciszka Bielińskiego, starosty osieckiego i przetrwał do r. 1781, poczem wzniesiony został nowy murowany kosztem ks. Andrzeja Reptowskiego, proboszcza miejscowego. Obecny kościół murowany powstał w r. 1902 – 1908 staraniem ks. Aleksandra

Olszewskiego, proboszcza miejscowego, kosztem parafjan, konsekrowany p. tyt, św. Andrzeja i Bartłomieja Ap. w roku 1909 przez Franciszka Jaczewskiego, biskupa lubelskiego. Najstarsze metryki są z r. 1689.

W parafji istnieją bractwa: Tercjarstwo, Najśw. Sakramentu, Nauki Chrześcijańskiej, Różańcowe, Żywy Różaniec, Św. Anny, Pap. Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Oddziały Katolickich Stowarzyszeń: Mężów, Kobiet, Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. Nadto Towarzystwo Spółdzielcze.

Proboszczem parafii jest ks. Michał Benet, kanonik Kolegjaty Janowskiej.
Wiceproboszczem jest ks. Stefan Ścibiorek.
Wikarjuszem — ks. Ludwik Szulak.
Wiernych liczy parafja 8124.

Parafja Ostrówek

Parafja i kościół w Ostrówku powstały w r. 1678 i zostały uposażone w tymże roku przez Stefana Wierzbowskiego, biskupa poznańskiego, jak to widać z odpisu aktu erekcji, przechowanego w archiwum parafji do tego czasu.

W r. 1850 drugi z rzędu w tej miejscowości, pod tytułem św. Izydora Oracza, został zbudowany drewniany kościół kosztem miejscowego proboszcza ks. Jana Strussa.

Wyżej wspomniany kościół w r. 1931 od lampki wieczystej spłonął całkowicie wraz ze wszystkiem urządzeniem wewnętrznem, aparatami i naczyniami liturgicznemi.

Na gruzach spalonego kościoła w r. 1932 został wzniesiony kościół nowy murowany staraniem i kosztem miejscowego proboszcza ks. Aleksandra Frąckiewicza i parafian i w tymże roku został poświęcony przez Jego Ekscelencję Najdostojniejszego Arcypasterza Ks. Biskupa Henryka Przeździeckiego. Obecny nowowybudowany kościół jest dostatecznie zaopatrzony w aparaty, bieliznę i naczynia kościelne. Kościół posiada od Stolicy Apostolskiej udzielone odpusty na wieczne czase na uroczystość św, Izydora Oracza, św. Barbary P. M, i Matki Boskiej N. P. Najdawniejsze metryki są z roku 1791.

Wiernych parafja liczy 1160 dusz.
Proboszczem parafji od r. 1927 jest ks. Aleksander Frąckiewicz.
Bractwa są takie, jakie poleca Synod. Stowarzyszenia Akcji Katolickiej w stadjum organizacji.

Parafja Parysów

Kościół istniał tu już w r. 1318 we wsi Sieczcza koło Parysowa, a gdy uległ zniszczeniu, zbudowany został nowy przez Florjana Parysa w r. 1539. Po pożarze tego kościoła, następny stanął w Parysowie w r. 1750 i przetrwał do r. 1914, w którym, kosztem parafjan a staraniem miejscowego proboszcza ks. Michała Beneta, rozpoczęto budowę obecnego murowanego, dokończonego przez ks. Franciszka Dąbrowskiego w r. 1925, który w czasie wizyty kanonicznej w r. 1926 konsekrował p. t. Wniebowzięcia N. M. P. Czesław Sokołowski, sufragan podlaski. Najdawniejsze metryki są z r. 1636.

W parafji istnieją bractwa: Tercjarstwo, Najśw. Sakramentu, Nauki Chrześcijańskiej, Różańcowe, Żywy Rózaniec, Pap. Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Są też Oddziały Kat. Stowarzyszeń.

Proboszczem parafji jest ks. Stefan Lipowski.
Wikarjuszem jest ks. Jan Gawino.
Wiernych liczy parafja 7941.

Parafja Sobienie-Jeziory

Kościół mur. wzniesiony przez Karola Jezierskiego w r. 1806 i utworzona parafja; powiększony w r. 1908 i w następnym roku konsekrowany przez Franciszka Jaczewskiego, biskupa lubelskiego p. tyt. Wszystkich Świętych.

W parafji istnieją bractwa: Tercjarstwo, Najśw. Sakramentu, Nauki Chrześcijańskiej, Różańcowe, św. Barbary, Pap. Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Są też Oddziały Kat. Stowarzyszeń.

Proboszczem parafji jest ks. Tadeusz Zaremba.
Wikarjuszem jest ks. Wacław Jaroszewicz.
Wiernych liczy parafja 3685,

Parafja Trąbki

Parafja Trąbki została utworzona w roku 1924 przez Najdostojniejszego naszego Arcypasterza J. E, Ks. Biskupa Dr. Henryka Przeździeckiego. Ziemię pod kościół ofiarowali p, p. Hordliczkowie. Pierwszy ks. prob. Stefan Nazarewicz organizuje parafję i przygotowuje materjał do budowy kościoła, ks. prob. Stanisław Filipowicz wznosi mury świątyni, obecny ks. prob. Czesław Rubaszek — przy pomocy zorganizowanego przez siebie Komitetu Budowy Kościoła oraz ofiarnych serc parafjan—kończy budowę kościoła, który zostaje poświęcony i oddany do użytku 14. X. 1934 r. Pobudowano też w tym czasie budynki gospodarcze oraz wzniesiono mury plebanii do połowy. Bractwa są takie, jakie przewiduje Synod Diec. Akcja Kat. się rozwija, jest Oddz. K. St. Kobiet oraz kilka Oddziałów. K. St. Mł. Męskiej i Żeńskiej, dzielnie pracują w Akcji Kat. p. Wanda Henneberg, p. Zofja Joczowa i p. Paulina Lipińska. Towarzystwo „Caritas” rozwija się i pracuje, niosąc pomoc miejscowym bezrobotnym oraz biednym parafjanom.
Wiernych. liczy parafja 2357.

Parafja Warszawice

Już w roku 1419 był kościół drewniany we wsi Radwanków Królewszczyzna, który wskutek wylewu Wisły r. 1736 uległ zniszczeniu. W zakrystji jest obraz wyobrażający herby fundatorów kościoła, na odwrotnej stronie herbów napis: „Franciszek Bieliński, Marszałek Nadworny Koronny Podskarbi Ziem Pruskich Garwoliński, Osiecki, Brodnicki, Mirachowski etc. Starosta i Dorota Henrietta z Prebendowskich Bielińiska, Małżonkowie: Ad maiorem Dei Gloriam. A z instynktu tegoż, zrujnowany przez Wisłę kościół w Radwankowie Królewszczyźnie do Nas należący gdy w tejże miejsca na inny nie było, wystawiliśmy de nowo we wsi naszej dziedzicznej Warszawicach dokąd cała przeniesiona parafja”… Jak widać dalej z pomienionego wyżej zapisu, budowa kościoła ukończona 9 lipca, zapisy dla proboszcza i wikarego, na potrzeby kościoła na majątku Warszawickim zawarowane w Grodzie Warszawskim.
W parafji sa bractwa: św.. Trójcy, Różańcowe, Nauki Chrześc., Najśw. Sakramentu, Straży Honor. Napis kończy się „Dan w Otwocku czternastego listopada Roku Pańskiego Tysiącznego siedemsetnego trzydziestego szóstego*.
N. S. P: J., Tercjarstwo, Dzieło Rozkrz, Wiary. Kółka Różańcowe, Sekcja Miłosierdzia Chrz. Str. Hon. N. S. P. J, Kat. Stow. Młodz. Żeńskiej.

Proboszczem parafji jest ks. Telesfor Kawczyński.
Wiernych liczy parafja 3715.

Parafja Wilga
Kościół uposażony został w r. 1407; nowy drewniany, zbudowany w roku 1771 przez Bogusława Zajączka, podczas wojny w r. 1915 zgorzał. Obecny murowany p. tyt. Wniebowzięcia N. M. P. wzniesiony został 1910 – 1914 r. kosztem parafjan, staraniem

ks. Jana Bednarka, Najdawniejsze metryki są od r. 1633.
W parafji są bractwa: Tercjarstwo, Nauki Chrześcijańskiej, Najw. Sakramentu, Różańcowe, Żywy Różaniec, Pap. Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Dziecięctwo Jezusowe. Są też Oddziały Katolickich Stowarzyszeń.

Proboszczem parafji jest ks. Stanisław Szczepański.
Wiernych liczy parafja 2400.

Głos Podlaski nr 20, 17 maja 1936 r.
(pisownia oryginalna)

Podziel się tym ze znajomymi! Poinformuj ich o garwolin.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *