Prezydent Wojciechowski w Garwolinie

1. Pułk Strzelców Konnych zapisał się na trwałe w historii przedwojennego Garwolina. Mieszkańcy miasta byli świadomymi lub mimowolnymi świadkami żołnierskiej służby. Kawalerzyści uczestniczyli także w życiu miasta, przyczyniając się do jego rozwoju i nadając mu koloryt. Przemarsze oddziałów wojska lub ich przejazdy konne, obecność mundurów w życiu codziennym i odświętnym oraz dźwięki wojskowej orkiestry stały się widomym i słyszalnym znakiem ich sąsiedztwa. Jedno z wydarzeń, dokumentujących ich obecność w Garwolinie, zostało uwiecznione przez Narcyza Witczak-Witaczyńskiego i jednocześnie opisane na łamach endeckiego organu prasowego dla województwa lubelskiego – „Głosu Lubelskiego” (7 maja 1924, nr 124) – przez dziennikarza o inicjałach Al. B. Obaj autorzy relacjonowali wizytę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego w Garwolinie z okazji nadania pułkowi sztandaru. Relacja fotograficzna skupia się na wręczeniu żołnierzom sztandaru, natomiast artykuł ujawnia, że Prezydent odwiedził także szkołę rolniczą w Miętnem. Działo się to 4 maja 1924 r….

Głos Lubelski z 7 maja 1924, nr 124

 

Z pobytu Prezydenta Rzplitej w Garwolinie.
Wręczenie sztandaru 1-mu pułk. Strzelców Konnych.
Dn. 4 b. m. kwaterujący w Garwolinie 1 pułk Strzelców Konnych obchodził uroczyście święto wręczenia mu ufundowanego przez społeczeństwo miejscowe sztandaru. Na uroczystość przybył automobilem p. Prezydent Rzeczypospolitej, witany w granicach Województwa przez zastępcę Wojewody Lubelsk. p. Wicewojewodę D-ra St. Bryłę w asystencji Komend. IV Okręgu Pol. Państw, p. Gallery, Dyr. Okr. Dyr.  Robót Publicz, p. inż. Siemińskiego i naczelnika Wydz. Bezpiecz. Urz. Wojewódzkiego p. Miedzybłockiego.
Na 53 kilometrze szosy warszawskiej przy powiatowej bramie triumfalnej złożył p. Prezydentowi starosta Garwoliński Dr. Pirożek, wobec zgromadzonych licznie wójtów wszystkich gmin sołtysów wiosek okolicznych, uczniów szkół miejscowych, delegatów kolejarzy ze stacji Pilawa i robotników fabryki szkła zw. „Trąbki”, poczem wójt gminy Sobolewskiej wręczył p. Prezydentowi chleb i sól.
Przy wjeździe do miasta, przy miejskiej bramie triumfalnej powitał p. Prezydenta burmistrz miasta p. Modrzewski, wręczając również chleb i sól. P. Prezydent wysiadł z auta i obszedł zgromadzone przy bramie delegacje, stowarzyszenia i szkoły przyczem powitany tu znowu został przez rabina miejskiego rodałami. Następnie wsiadł p. Prezydent z p. Wicewojewodą Dr. Bryłą do powozu i przeprowadzany przez eskortę 1 go pułku strzel. kon. odjechał na plac kościelny, gdzie przy strażackiej bramie triumfalnej powitała Dostojnego Gościa delegacja duchowieństwa z ks. Biskupem Gallem na czele zaś D-ca Straży Ogniowych p. Sztromajer złożył Mu raport.
Po wysłuchaniu uroczystego „Te Deum” w kościele p. Prezydent wraz z p.. Wicewojewodą odjechał do koszar 1 p. Strzelców Kon. gdzie po Mszy polowej i poświęceniu sztandaru odbył się ceremonjał wbijania w drzewca gwoździ. Pierwszy gwóźdź wbił p. Prezydent, następny ks. Biskup Gall i wreszcie wszyscy pozostali dostojnicy.
Rodzicami chrzestnymi byli: ze strony ziemiaństwa p. Drewicz i Śnieżkowa, ze strony drobnych właścicieli i włościan wójt Błachnic, ze strony zaś mieszczaństwa p. Makulcowa.
Po ceremonji wręczenia sztandaru p. Prezydent przyjął defiladę pułku poczem udał się na śniadanie do sali kasyna (oficerskiego, w czasie którego wygłoszono kilka przemówień. Przemawiali mianowicie D-ca 1 go pułku strzel. konnych pułkownik Piekarski i p. Drewicz oraz P. Prezydent w odpowiedzi na przemówienia powyższe.
O godz. 18-ej Pan Prezydent z p. Ministrem Rolnictwa odjechał autem do szkoły rolniczej w Miętnem, dokąd też podążyli: Wice Wojewoda Lubelski i pozostali goście. Do orszaku, eskortującego auto P. Prezydenta przyłączył się w drodze oddział konnej banderji włościańskiej.
W Miętnem przy zbudowanej z drenów bramie triumfalnej powitał Pana Prezydenta Dyrektor Szkoły Rolniczej p. Kowalski krótkiem przemówieniem oraz wręczeniem chleba i soli, poczem p. Prezydent przeszedł przed frontem uczniów szkoły i wychowańców miejscowej ochronki sejmikowej.
W kancelarji szkoły P. Prezydent złożył swój podpis na pierwszej stronicy nowej księgi pamiątkowej w której również wpisali się pozostali goście. P. Prezydent oglądał następnie wszystkie sale szkolne, interesując się i wypytując o wiele szczegółów. W sali wykładowej jeden z uczniów szkoły wręczył P. Prezydentowi adres, oprawny w okładkę z rozmaitych gatunków skóry — prawdziwe arcydzieło profesora szkoły p. Kleczyńskiego.
W sali jadalnej kooperatywa uczniowska częstowała p. Prezydenta podwieczorkiem, składającym się z siadłego mleka i chleba, poczem na prośbę uczniów, a za zezwoleniem dostojnego gościa kilku fotografów-amatorów dokonało wspólnego zdjęcia. Fotografje zdjęć powyższych przesłane zostaną p.  Prezydentowi, jako dopełnienie wręczonego adresu.
O godz. 17 p. Prezydent opuścił szkołę, żegnany owacyjnie przez obecnych. Do granic Województwa przeprowadzili Zwierzchnika Rzeczypospolitej: p. Wicewojewoda Dr. Bryła, Starosta Garwoliński, Inspektor Pol. Pań. Gallera, Dyr. Słomiński i Nacz. Międzybłocki.
Ludność powiatu witała wszędzie p. Prezydenta entuzjastycznie, liczny zaś udział dziatwy szkolnej nadawał wielce miły charakter uroczystościom.
Zarzucany przez dziatwę kwiatami polnemi p. Prezydent specjalnie darzył je uwagą, rozmawiając z dziećmi i słuchając ich pieśni.
Al. B.

prezydent w Garwolinie

Kurjer Warszawski z 6 maja 1924, nr 127

 

Uroczystości w Garwolinie.

P. A. T. donosi: W dniu 4-ym b. m. odbyła się w Garwolinie uroczystość poświęcenia sztandaru pierwszego pułku strzelców konnych. W uroczystości uczestniczyli p. prezydent Rzeczypospolitej, p. minister rolnictwa Janicki, wojewoda warszawski p. Sołtan, jenerałowie broni Rozwadowski, Józef Haller i Żeligowski, oraz dowódca okr. korp. warsz. jenerał dyw. Konarzewski, oraz jenerałowie. Dreszer, Śląski, jak również dowódca pierwszej brygady kawalerii pułk. Głuchowski. Na granicy województw warszawskiego i lubelskiego powitał p. prezydenta przy bramie tryumfalnej wicewojewoda dr. Stanisław Bryła. Wzdłuż drogi, którą jechał p. prezydent ustawiły się szeregi dziatwy szkolnej. Uroczystość rozpoczęła się „Te Deuin”, celebrowanem w kościele garwolińskim przez biskupa polowego ks. i Galla.

O godz. zaś 11-ej w koszarach pierwszego pułku strzelców na Aleksandrówce odbyła się msza połowa, poświęcenie i wręczenie sztandaru. P. prezydent Rzeczypospolitej oddał sztandar w ręce pułkownika Piekarskiego i przemówił krótko o obowiązkach żołnierza. Pułkownik Piekarski, przyjmując sztandar, złożył ślubowanie imieniem pułku. Następnie odbyła się defilada, w której podziwiano doskonały wygląd pułku. Wreszcie odbyło się w kasynie oficerskiem śniadanie, podczas którego pułkownik Piekarski wzniósł toast na cześć p. prezydenta i naszkicował krótko dzieje pułku, który powstał w łonie armji jenerała Hallera we Francji. Drugi z kolei przemawiał p. Drewicz, przedstawiciel ziemiaństwa, które ofiarowało pułkowi sztandar. P. prezydent w odpowiedzi przypomniał walki z r. 1920 i podkreślił łączność armji ze społeczeństwem. Około godz. 2-ej po południu p. prezydent Rzeczypospolitej udał się na zwiedzanie szkoły rolniczej w Miętnem, poczem odjechał do Warszawy.

 

Wojciechowski w Garwolinieprezydent Wojciechowski

 

Zdjęcia Narcyza Witczaka-Witaczyńskiego

wbijanie gwoździ w sztandar

Wbijanie gwoździ w sztandar

 

uroczystość wręczenia sztandaru

Uroczystość wręczenia sztandaru

 

uroczystość przekazania sztandaru

Uroczystość przekazania sztandaru. Siedzą w pierwszym rzędzie: w fotelu prezydent Wojciechowski, dalej gen. Józef Haller i gen. Daniel Konarzewski.

 

Wojciechowski przekazuje sztandar

Prezydent RP Stanisław Wojciechowski przekazuje sztandar.

 

prezydent odbiera defiladę

Prezydent RP S. Wojciechowski, gen. J. Haller (pierwszy z prawej) i gen. D. Konarzewski odbierają defiladę.

 

Dodatkowo udało nam się odnaleźć zdjęcie sztandaru oraz jego matki chrzestnej p. Józefy Makulcowej.

 

Józefa Makulcowa – matka chrzestna sztandaru

 

 

Zdjęcia autorstwa Narcyza Witczak-Witaczyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Oryginał artykułu z „Głosu Lubelskiego” znajduje się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Wersja cyfrowa artykułu została pobrana z Lubelskiej Biblioteki Cyfrowej. Artykuł z „Kurjera Warszawskiego” pochodzi e-Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a jego oryginał znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

One thought on “Prezydent Wojciechowski w Garwolinie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz uzupełnij równanie/To add a comment complete the equation UWAGA/ATTENTION!!! Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.